Budżet obywatelski Torunia 2020
GŁOSOWANIE - WAŻNE INFORMACJE

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać jedno, dwa lub trzy zadania z listy, poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie "Wybór". Przed dokonaniem wyboru projektów należy wpisać do formularza swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL (w celu weryfikacji głosu), zaznaczyć jedną z opcji dotyczących zameldowania w Toruniu, a także potwierdzić zawarte na karcie oświadczenie. Można głosować na dwie listy: ogólnomiejską i wybraną lokalną. Można ograniczyć się do głosowania tylko na jedną listę.

WAŻNE!
W czasie głosowania konieczne jest podanie NUMERU TWOJEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO, na który zostanie wysłany jednorazowy kod potwierdzający głosowanie. Kod otrzymasz SMS-em pod koniec głosowania, a następnie będziesz go musiał niezwłocznie wpisać w pole formularza wskazane przez system.

Jeżeli ktoś nie ma komórki może skorzystać z telefonu kogoś z rodziny lub znajomego - przy czym jeden numer można wykorzystać maksymalnie cztery razy. Nie pomyl się przy podawaniu numeru telefonu!


Pamiętaj, że głosując przez Internet musisz mieć przy sobie TELEFON KOMÓRKOWY, na który przyślemy Ci kod potwierdzający.


Zasady głosowania:

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

Rodzaj głosowania - na zadania ogólnomiejskie albo lokalne - wybiera się w kolejnych krokach podpowiadanych przez system. Można najpierw zagłosować na zadania ogólnomiejskie, a potem na lokalne albo na odwrót. Można też zagłosować na projekty tylko z jednej listy.

Ostatnim krokiem głosowania internetowego jest wprowadzenie kodu potwierdzającego. Po podaniu i zatwierdzeniu kodu nie będzie już można wrócić ponownie do głosowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Po co zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?
Wszystkie osoby biorące udział w głosowaniu na projekty do Budżetu obywatelskiego Torunia na ro 2020 prosimy o podanie swoich danych osobowych. Jest to niezbędne i służy sprawdzeniu, czy głosowanie odbyło się zgodnie z wymogami Regulaminu budżetu obywatelskiego, przyjętego uchwałą nr 52/2019 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. Sprawdzamy wiek głosującego, czy jest mieszkańcem Torunia, czy jest pełnoletni, liczbę projektów, na które głosował, próby wielokrotnego głosowania. Na podany numer telefonu wysyłamy SMS z kodem do potwierdzenia oddanego głosu. Prowadzimy także losową weryfikację głosów, pytając osoby głosujące o to, czy głosowały i na jakie projekty, a następnie porównujemy te informacje ze stanem faktycznym.

Jakie dane zbieramy?
Osoby głosujące na kartach papierowych lub przez Internet prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz nr legitymacji studenckiej (dla studentów niezameldowanych w Toruniu), a w przypadku osób niepełnoletnich także o imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy także o podanie nr telefonu komórkowego: w przypadku głosowania internetowego wysyłamy na ten numer kod, za pomocą którego należy potwierdzić swój głos; możemy też zadzwonić na podany numer w ramach losowej weryfikacji głosowania, przed ogłoszeniem wyników.

Jaka jest podstawa przetwarzania danych?
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z tym przepisem dane są zbierane i przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Torunia, który jest administratorem tych danych.

Czy zbieranie tych danych jest konieczne?
Tak. Bez tych danych nie moglibyśmy dokonać weryfikacji zgodności głosowania z wymaganiami Regulaminu budżetu obywatelskiego, który jest prawem lokalnym obowiązującym na terenie Gminy Miasta Toruń.

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać zebrane dane osobowe?
Proces liczenia głosów, ich weryfikacji i podawania do wiadomości publicznej wyników głosowania trwa do 4 listopada 2019 r. Po tym czasie możemy już usunąć wszystkie dane osobowe zebrane w tym procesie, co nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Czy udostępnimy komuś zebrane dane osobowe?
Nie. Danych nie będziemy nikomu udostępniać. Nie będziemy ich także wykorzystywać do żadnych innych celów.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności oraz poufności danych osobowych. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób głosujących
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom biorącym udział w głosowaniu przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania wynikającego z praw osób, których dane są przetwarzane udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

/-/